آدرس تیمِ مشاوره

Kontakt zu den Berater_innen

توجه: ما انگلیسی صحبت میکنیم. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی
صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

اپفرپرسپکتیو Opferperspektive
آدرس Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
تلفن 03318170000
فاکس 03318170001
ایمیل info[at]opferperspektive.de

تیم مشاوره شمالی: Mr. Philipp Bieseke, Ms. Anne Brügmann and Mr. Hannes Püschel

تیم مشاوره جنوبی: Ms. Elisabeth Strauch, Mr. Martin Vesely and Mr. Joschka Fröschner

 


تیم مشاوره شمالی
در بخشهای: براندنبورگ ان دِر حاول، پتس دام، پتس دام- میتل مارک، حاول لند، اوبر حاول،اُست پرینگنیتس – روپین، پرینگنیتس، بارنیم، مِرکیش-اودرلند،اوکامارک، فرانکفورت (اودر)

Herr Philipp Bieseke
تلفن همراه 015159100086
ایمیل p.bieseke(at)opferperspektive.de

 

Frau Anne Brügmann
تلفن همراه 015159100085
ایمیل a.bruegmann(at)opferperspektive.de

 

Herr Hannes Püschel
تلفن همراه 015150768549
ایمیل h.pueschel(at)opferperspektive.de

تیم مشاوره جنوبی
در بخشهای: تلتو-فلمینگ، داهمه – شپری والد، البه – الستر، اودر – شپری، اوبرشپری والد، لازیتس، شپری – نایزه، کت بوس

Frau Özge Pınar Sarp
لفن همراه 017656718438
ایمیل (opferperspektive.de

 

Herr Martin Vesely
تلفن همراه 01711935669
ایمیل m.vesely(at)opferperspektive.de

 

Herr Joschka Fröschner
تلفن همراه 015150724851
ایمیل j.froeschner(at)opferperspektive.de

 

Frau Elisabeth Strauch
تلفن همراه 015901320560
ایمیل e.strauch(at)opferperspektive(.)de

 

مراکز مشاوره محلی در براندنبورگ
شما همچنین میتوانید به مراکز مشاوره ای محلی که با اپفر پرسپکتیو همکاری دارند، مراجعه کنید.
توجه: لطفاً در اولین تماس با این مراکز هم به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

برناو

نهاد: تماس و مرکزمشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرس c/o DOSTO
Breitscheidstraße 43c
16321 Bernau
تلفن 03338709868
ایمیل kontaktstelle@so36.net

 

فرانکفورت (اودر

نهاد: نهاد BorG: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
BorG Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرس c/o Utopia e.V.
Berliner Straße 24
15230 Frankfurt (Oder)
لفن همراه 015116902805
ایمیل borg-ffo@riseup.net

 

اشتراوسبرگ

نهاد: نهاد: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی اشتراوسبرگ
Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt – Strausberg
آدرس Postfach 1126
15331 Strausberg
لفن همراه 01736343604
ایمیل BORG-SRB@gmx.ne

 

, , , , , ,