مراکز مشاوره برای قربانیان خشونت های نژادپرستانه درایالات دیگر

Beratungsstellen in anderen Bundeslandern

مراکز مشاوره ای که در اینجا فهرست بندی شده، مراکز غیر دولتی و نهادهای مستقل هستند که از قربانیان خشونت جناح راست افراطی و نژادپرستی حمایت میکنند و بر اساس یک طرح مشابه به اپفر پرسپکتیو کار میکنند. این مشاوره اختیاری، رایگان و محرمانه میباشد. شکایت به پلیس در مورد حادثه شرط نمی باشد.

توجه: مشاوران انگلیسی صحبت میکنند. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

برلین

مکلنبورگ - فورپومرن

تورینگن

زاکسن

زاکسن- آنهالت

برلین

نام ReachOut Berlin
آدرس Oranienstraße 159
10969 Berlin
تلفن 030 – 69568339
ایمیل info[at]reachoutberlin.de

مکلنبورگ – فورپومرن

نام LOBBI Ost
آدرس Johannesstraße 12a
17034 Neubrandenburg
تلفن 0395 – 4550718
ایمیل mail(at)lobbi-mv.de

 

نام LOBBI West
آدرس Hermannstraße 35
18055 Rostock
تلفن همراه 0170 5282997
تلفن 0381 – 2009377
ایمیل mail(at)lobbi-mv.de

تورینگن

نام ezra
آدرس Drei-Gleichen-Straße 35a
99192 Neudietendorf
تلفن 03620 – 2 7713510
ایمیل info(at)ezra.de

زاکسن

نام RAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Dresden
آدرس Bautzner Straße 45
01099 Dresden
تلفن 0351-8894174
لفن همراه 0172-9741268
ایمیل opferberatung.dresden[at]raa-sachsen.de

 

نام RAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Leipzig
آدرس Petersteinweg 3
04107 Leipzig
تلفن 0341 2618647
تلفن همراه 0178-5162937
ایمیل opferberatung.leipzig[at]raa-sachsen.de

 

نام RAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Chemnitz
آدرس Weststraße 49
09112 Chemnitz
تلفن 0371 4819451
تلفن همراه 0172-9743674
ایمیل opferberatung.chemnitz[at]raa-sachsen.de

زاکسن- آنهالت

نام Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
آدرس Platanenstraße 9
06114 Halle
تلفن 0345-2267100
تلفن همراه 0170-2948413
0151-53318824
0175-1622712
ایمیل opferberatung.sued[at]miteinander-ev.de

 

نام Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Magdeburg
آدرس Erich-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg
تلفن 0391-5446710
تلفن همراه 0170-2948352
0170-2925361
ایمیل opferberatung.mitte[at]miteinander-ev.de

 

نام Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Salzwedel
آدرس Chüdenstraße 4
29410 Salzwedel
تلفن 03901-306431
تلفن همراه 0170-2904112
0175-6638710
ایمیل opferberatung.nord[at]miteinander-ev.de

 

نام Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Dessau
آدرس Parkstraße 7
06846 Dessau
تلفن 0340-6612395
لفن همراه 0177-6282860
ایمیل opferberatung[at]datel-dessau.de

 

, , ,