کمک های مالی و جبران خسارت

Finanzielle Hilfen und Entschädigungen

آدرسهای مورد نیاز برای کمکهای مالی و یا جبران خسارت ناشی از خشونت راست افراطی و یا نژادپرستی را اینجا پیدا میکنید.
لطفاً بروشورهای / چشم انداز بعد از یک حمله راست افراطی و نژادپرستی – حقوق و امکانات شما / را هم بخوانید

تمام فرمهای تقاضا و توضیحات آنها به زبان آلمانی میباشند. کارکنان اپفر پرسپکتیوبا کمال میل به شما برای پرکردن این فرمها کمک میکنند.

نام صندوق قربانیان
Opferfonds Cura
آدرس Linienstraße 139
10115 Berlin
تلفن 03024088610
ایمیل cura(at)amadeu-antonio-stiftung.de

 
صندوق قربانیان CURA یک بنیاد غیر دولتی است که از سال 2004 آسیب دیدگان خشونت جناح راست افراطی و نژادپرستی را حمایت میکند.


 

نام کانون وکلای آلمان
Deutscher Anwaltverein – Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt
آدرس Littenstraße 11
10179 Berlin
تلفن 0307261520
ایمیل dav(at)anwaltverein.de

 

کانون وکلای آلمان یک کانون حمایت از طرف وکلا میباشد. این کانون به قربانیان جناح راست افراطی و نژادپرستی کمک مالی برای پوشش هزینه وکالت آنها میکند. درخواست برای این کمک باید ازطریق وکیل شما انجام شود.


 

نام وایسر رینگ 

Weißer Ring
Landesverband Brandenburg,
آدرس Nansenstraße 12
14471 Potsdam
تلفن 0331291273
ایمیل lbbrandenburg(at)weisser-ring.de

وایسر رینگ ( انگشتر سفید ) یک بنیاد غیر دولتی است که در سراسر آلمان ازقربانیان جنایت و خشونت حمایت میکند و به آنها گواهی تقبل هزینه یا به اصطلاحی „چک مشاوره“ برای پوشش هزینه اولین مشاوره آنها با وکیل میدهد. در صورت تقاضا امکان کمکهای مالی بیشتری هم میباشد.


 

نام اداره فدرال دادگستری
Bundesamt für Justiz
Referat III
آدرس 53094 Bonn
تلفن 02289941040

اداره فدرال دادگستری یک سازمان دولتی است که از سال ۲۰۰۷ صندوقی را برای جبران خسارت قربانیان جناح راست افراطی اداره میکند.


 

جبران خسارت بر اساس قانون غرامت
درخواستهای جبران خسارت بر اساس قانون غرامت (OEG) توسط دفاترتأمین دولتی رسییدگی میشود و در دفتر آن محلی که فرد آسیب دیده در آنجا اقامت دارد. دفترمرکزی اداره تأمین دولتی در دفتر ملی اموراجتماعی وتأمینِ کتبوس میباشد.
 

نام دفتر منطقه ای امور تامین اجتماعی و
Landesamt für Soziales und Versorgung – Versorgungsamt
آدرس Postfach 100763
03007 Cottbus
تلفن 03352893800
ایمیل post(at)LASV.Brandenburg.de

 

, , , , ,