تماس با ما


اُپفر پرسپكتيو – مشاوره براي افرادي كه تحت تاثير خشونت فاشيست ها در برندنبورگ هستند-به علت محدوديت ايجاد شده توسط كوويد ١٩ فعلا از طريق تماس تلفني و ايميل در دسترس هستيم.
Telephone: 0331 8170000
Email: info@opferperspektive.de

شما همچنان ميتوانيد با مشاوران ما به صورت مستقيم تماس بگيريد:
www.opferperspektive.de/kontakt-zu-opferberaterinnen
مشاوره در محل، مشاوره در دفاتر ما و همراهي فقط در موارد اضطراري و با تعيين وقت قبلي مقدور ميباشد، به جاي آن ارائه مشاوره از طريق تلفن، كتبي و از طريق تماس تصويري امكان پذير ميباشد.
تماس شما را با كمال ميل پاسخگو خواهيم بود.
براي اطلاعات درمورد كوويد ١٩ به زبانهاي ديگر اينجا كليك كنيد.

Farsi