آدرس تیمِ مشاورهKontakt zu den Berater_innen

توجه: ما انگلیسی صحبت میکنیم. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی
صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

اپفرپرسپکتیوOpferperspektive
آدرسRudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
تلفن03318170000
فاکس03318170001
ایمیلinfo[at]opferperspektive.de

تیم مشاوره شمالی: Mr. Philipp Bieseke, Ms. Anne Brügmann and Mr. Hannes Püschel تیم مشاوره جنوبی: Ms. Elisabeth Strauch, Mr. Martin Vesely and Mr. Joschka Fröschner

 

تیم مشاوره شمالی
در بخشهای: براندنبورگ ان دِر حاول، پتس دام، پتس دام- میتل مارک، حاول لند، اوبر حاول،اُست پرینگنیتس – روپین، پرینگنیتس، بارنیم، مِرکیش-اودرلند،اوکامارک، فرانکفورت (اودر)

Herr Philipp Bieseke
تلفن همراه015159100086
ایمیلp.bieseke(at)opferperspektive.de

 

Frau Anne Brügmann
تلفن همراه015159100085
ایمیلa.bruegmann(at)opferperspektive.de

 

Herr Hannes Püschel
تلفن همراه015150768549
ایمیلh.pueschel(at)opferperspektive.de
تیم مشاوره جنوبی
در بخشهای: تلتو-فلمینگ، داهمه – شپری والد، البه – الستر، اودر – شپری، اوبرشپری والد، لازیتس، شپری – نایزه، کت بوس

Frau Özge Pınar Sarp
لفن همراه017656718438
ایمیل(opferperspektive.de

 

Herr Martin Vesely
تلفن همراه01711935669
ایمیلm.vesely(at)opferperspektive.de

 

Herr Joschka Fröschner
تلفن همراه015150724851
ایمیلj.froeschner(at)opferperspektive.de

 

Frau Elisabeth Strauch
تلفن همراه015901320560
ایمیلe.strauch(at)opferperspektive(.)de

 
مراکز مشاوره محلی در براندنبورگ
شما همچنین میتوانید به مراکز مشاوره ای محلی که با اپفر پرسپکتیو همکاری دارند، مراجعه کنید.
توجه: لطفاً در اولین تماس با این مراکز هم به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.
برناو

نهاد:تماس و مرکزمشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرسc/o DOSTO
Breitscheidstraße 43c
16321 Bernau
تلفن03338709868
ایمیلkontaktstelle@so36.net

 
فرانکفورت (اودر

نهاد:نهاد BorG: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
BorG Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرسc/o Utopia e.V.
Berliner Straße 24
15230 Frankfurt (Oder)
لفن همراه015116902805
ایمیلborg-ffo@riseup.net

 
اشتراوسبرگ

نهاد:نهاد: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی اشتراوسبرگ
Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt – Strausberg
آدرسPostfach 1126
15331 Strausberg
لفن همراه01736343604
ایمیلBORG-SRB@gmx.ne

 

Farsi , , , , , ,