اپفر پرسپکتیوOpferperspektive

چشم اندازی برای قربانیان/اپفر پرسپکتیو یک نهاد غیردولتی و غیر انتفاعی میباشد که در براندنبورگ به قربانیانِ خشونت نژادپرستانه و تبعیض کمک رسانی می کند. این نهاد در سال ۱۹۹۸ توسط فعالان ضدنژادپرستی بنیانگذاری شده است تا با اتحاد، علیه چشم پوشی یا مخفی کردن معضل خشونت جناح راست افرطی و نژادپراستانه مقابله کند. زیرا هر انسانی، از هرملیت، نژاد، دین ویا با هر تمایلات جنسی و جهان بینی حق دارد بدون ترس، آزادانه و با حقوقی برابر در جامعه حضور پیدا کند.   
 
مشاوره برای قربانیان خشونت جناح راست و نژادپرستی
این انجمن با قربانیان  خشونت جناح راست و نژادپرستی، وابستگانشان، دوستانشان و شاهدانِ آنها در مورد حقوق و امکاناتشان  مشاوره و از آنها حمایت می کند. این مشاوره اختیاری، رایگان ، محرمانه و در محلی به اختیار خود قربانیان در براندنبورگ انجام می گیرد. شکایت به پلیس شرط لازمه این مشورت نیست! 
  
خشونت جناح راست و نژادپرستی
تبعیضِ نژادی
 
نظارت
اپفر پرسپکتیو بطور سیستماتیک وقایع و حوادث خشونت جناح راست و نژادپرستی را در براندنبورگ جمع آوری میکند و این وقایع  را همراه با آمار و تجزیه وتحلیل منتشر میکند. به این ترتیب  خشونت جناح راست افراطی و نژادپرستی را به چالش میکشد! 
  
همبستگی اجتماعی 
اپفر پرسپکتیوهمبستگی اجتماعی با قربانیان را تشویق می کند و از این راه سعی می کند به سهم خود برای ازبین رفتن نژادپرستی و خشونت کمک کند. این نهاد شهروندان ، موسسات و رسانه های گروهی را به ارسال یک  پیام روشن علیه نژادپرستی و برای حقوق بشر فرامیخواند.ازجمله حمایت و تقویتِ گروه هایی که به عنوانِ اقلیت اجتماعی تبعیض و خشونت را تجربه کرده اند.  


ارتباط با تیم مشاورهِ اپفر پرسپکتیو‌
راههای ممکنه بعداز یک حمله راست و یا نژادپرستانه –
حقوق وامکانات شما به عنوان قربانیان، شاهدان و بستگان
نشانی دیگر نهادهای مشاورتی و امدادرسانی 

Farsi