مراکز مشاوره برای پناهندگان دگرباشBeratungsstellen für LGBTI

آدرس مراکز مشاوره برای پناهندگان همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس و دو جنسیتی را اینجا پیدا میکنید.

ناملس میگراس
LesMigraS
آدرسKulmer Str. 20a
10783 Berlin
تلفن03021915090
ایمیلinfo[at]lesmigras.de

 
لس میگراس به پناهندگان و سیاهپوستانِ همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس، دو جنسیتی ومردم رنگین پوست مشاره ارائه میدهد. این وب سلیت به زبانهای مختلف میباشد.
 

نامشوول ان براتونگ برلین
Schwulenberatung Berlin
آدرسNiebuhrstraße 59-60
10629 Berlin
تلفن03023369070
ایمیلinfo[at]schwulenberatungberlin.de
محل تجمعکوچوس
Kuchus
العنوانWilhelmstraße 115
10963 Berlin
زمانسه شنبه و جمعه ساعت ۱۴ تا ۱۸
ایمیلrefugees[at]schwulenberatungberlin.de

 
شوول ان براتونگ برلین به همجنسگراها، دوجنسگراها، ترانس ها و دو جنسیتی ها مشاره ارائه میدهد. این وب سلیت به زبانهای مختلف میباشد.

Farsi ,