تبعیض نژادی

Rassistische Diskriminierung
تبعیض نژادی
‫مواقف‬ ‫إلى‬ ‫تعرضوا‬ ‫مهاجرة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫ينحدرون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫وكذلك‬ ‫والمهاجرات‬ ‫المهاجرين‬ ‫الالجئينبسیاری از پناهجویان، مهاجران و همینطور انسانهای با پس‌زمینه مهاجرت نژادپرستی را تجربه میکنند و یا برخورد مستقیم با نژادی پرستی‌ (و ابعادِ مختلف) تبعیض نژادی داشته‌اند.   

از سال ۲۰۰۹ شورای ضدّ تبعیضِ ‌براندنبورگ زیرِ چتر اپفر پرسپکتیو آسیب دیده گان را رهنمایی می‌کند، در حوادثِ تبعیضی مداخله می‌کند و روابطِ عمومی انجام میدهد. روشهای بسیاری برای مقابله با تبعیض وجود دارد. 

دعوای قضایی یکی‌ از راه‌هایی است که به شما کمک می‌کند به حقتان برسید.در این مورد نظامِ حقوقیِ آلمان، بسته به تقاضایِ شما راه‌هایِ مختلفی‌ را پیشِ رویتان می‌گذرد تا از خود به صورتِ قانونی‌ علیه تبعیضِ نژادی دفاع کنید.

مثلا از تاریخِ ۲۰۰۶ قانون رفتارِ برابر عمومی ( AGG) امکاناتی را ارائه میدهد ، که هدفش » جلوگیری از بی‌ عدالتی به خاطرِ نژاد، قومیت، جنسیت، دین یا مسلک، معلولیت، سنّ و یا گرایشِ جنسی‌ می‌باشد.  AGG در دو حوزه کاربرد دارد: معاملاتِ حقوقی خصوصی و کاری.

دامنه معاملاتِ حقوقی خصوصی
در زمینه معاملاتِ حقوقی خصوصی، قانون حفاظت در برابرِ بی‌عدالتی در دسترسی‌ به عرضه و تهیهِ کالاها و کارهای خدماتی را تضمین می‌کند.  
به طورِ مثل: 
اجاره کردن خانه
دسترسی‌ و میزبانی به سالنهای رقص و رستوران ها
واگذاری وام
بستنِ قرارداد بیمه‌
دسترسی‌ به محصولاتِ روزمره

محدوده کاربردی در دنیای کاری
این قانون در حوزه کاری شامل حفاظت از تمام کارکنان یک واحدِ اقتصادی(اعم از شرکت، کارخانه‌‌، کارگاه، اداره)، متقاضیانِ کار و همچنین بازنشستگان می‌باشد.
طبقِ قوانینِ AGG بی‌عدالتی یا تبعیض در رابطه با موارد ذیل غیر قانونی می‌باشد:
معیارهای گزینش در استخدام و یا اخراج
شرایطِ کاری و دستمزد
دسترسی‌ به مشاور و آموزشِ شغلی‌ 
تغییر رشته، تحصیل و کارآموزی
پیشرفتِ شغلی‌
 
 
غرامت و جبران خسارات
تبعیض در محل اشتغال حق اعتراض به مقامات ذیصلاح (کارفرما، سرپرست یا نماینده آنها) را به شما میدهد و همینطور شما حقِ شکایت به دادگاهِ کاررا دارید. بر این اساس می‌توان ادعای غرامت و جبران خسارات کرد. در حوزه قانون مدنی حقِ دفع تبعیض وجود دارد. در این دادگاه هم میتوان ادعای غرامت و جبران خسارات کرد.

فراتر از AGG امکانات و راههای دیگری وجود دارد که در برابر تبعیض ایستادگی و از حقتان دفاع کنید.
لطفا در صورتِ تمایل به بخشِ مشاوره بر علیه تبعیض مراجعه کنید. ما شما را راهنمایی می‌کنیم.

‫‪‫‪Antidiskriminierungsberatung Brandenburg/Opferperspektive e.V.‬
شورای ضدّ تبعیضِ ‌براندنبورگ / انجمن اپفر پرسپکتیو
آدرس‬‫‪Rudolf-Breitscheid-Straße‬‬ ‫‪164‬‬
‫‪Potsdam‬‬ ‫‪14482‬‬
‫فاکس‫‪03318170000‬‬
‫فاکس‬‫‪03318170001‬‬
‫ایمیل‫‪antidiskriminierung(at)opferperspektive.de‬‬
‫وب سایتAntidiskriminierungsberatung Brandenburg

 

‫تماس‫‪Nadja‬‬ ‫‪Hitzel-Abdelhamid‬‬
نادیا هیتزل عبدالحمید
‫تلفن همراه‬‫‪015159100083‬‬
‫ایمیل‫‪n.abdelhamid(at)opferperspektive.de‬‬

توجه: ما انگلیسی‌ هم صحبت می‌کنیم. لطفا در وحله اول به زبان انگلیسی‌ به ما رجوع کنید. ما در صورتِ لزوم یک مترجم تهیه می‌کنیم.  

Farsi