سازمان های ضد نژادپرستی و حقوق بشری

Kontakt zu antirassistischen Initiativen und Menschenrechtsorganisationen
‫ سازمان های ضد نژادپرستی و حقوق بشری‬
آدرس نهادهای غیر دولتیِ حقوق بشری و ضد نژاد پرستی‌. این نهادها به مهاجرین و پناهندگان مشاور ارائه نمیدهند، بلکه از طریقِ ارتباطِ عمومی، آموزش و پرورش و مبارزه از حقوقِ آنها دفاع می‌کند. 

برلین‬

‫براندنبورگ‬

‫سایر استان ه‬
اروپا‬

برلین

‫انجمن ضد خشونت‬
انجمنِ فعالان ضدّ نژادپرستی [http://www.ari-berlin.org/] آنتی راسیستیشه اینیساتیوه Antirassistische Initiative یک انجمن غیر وابسته است. این انجمن وقایع نژاد پرستی‌ و موارد نقض حقوق بشری را ثبت و منتشر می‌کند.
 
گزارشگرانِ بدون مرز[https://www.reporter-ohne-grenzen.de/] گزارشگرانِ بدون مرز از خبرنگاران و کارکنانِ رسانه‌ها که به دلیلِ سرکوب و تعقیب مجبور به ترک کشور خود می‌شوند دفاع و حمایت می‌کند.
گزارشگرانِ بدون مرز کمک‌های عملی‌ ارائه میدهد. بسیاری از خبر نگاران از کشورهای مختلف از وضعیت خود و از وضعیتِ کلی‌ کشورشان در وب بلاگی به زبان انگلیسی تحت عنوان
” روزنامه نگران در تبعید” [http://journalistsinexile.com] مینویسند. 

شورای پناهندگان در برلین [http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/] شورای پناهندگان در برلین یک نهاد مستقل حقوق بشری است که از حقوق پناهندگان در برلین دفاع می‌کند.این صفحه علاوه ٔبر نشانی‌ مراکز مشاوره برای پناهندگان در برلین، شامل نشانی‌ مرکز مشاور و وکلا در برلین هم می‌باشد. http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/adrflueberatung.pdf

براندنبورگ

شورای پناهندگان در براندنبورگ [www.fluechtlingsrat-brandenburg.de] شورای پناهندگان در براندنبورگ یک نهاد مستقل حقوق بشری است که از حقوق پناهندگان در براندنبورگ دفاع می‌کند.

پست کلونی یال ( پسا استعماری) پتس دام [ https://postcolonialpotsdam.wordpress.com] پست کلونی یال پتس دام یک گروه کاری است که تاریخ مستعمراتی پروس و پتس دام را به چالش میکشد. این وب سایت به زبان انگلیسی‌ می‌باشد.

RAA ‌براندنبورگ [http://www.raa-brandenburg.de/] RAA ‌براندنبورگ یک سازمان مستقل برای آموزش و اینترگراتسیون (ادغام شدن) اجتماعی مهاجرین و پناهندگان است که دارای ۶ شعبه در ‌براندنبورگ می‌باشد.
یکی از کارهایِ این سازمان توسعه عرضه تعلیماتی در زمینه اینترگراتسیون تحصیلاتیِ مهاجرین و پناهندگان می‌باشد.  

انجمن برابریِ پناهندگان (امانسی پاتسیون) [www.refugeesemancipation.com] آزادی از قیومت برای پناهندگان توسط خود پناهندگان تاسیس شده و به عنوان یک نهاد مستقل برای دسترسی‌ پناهندگان به کامپیوتر و اینترنت تلاش می‌کند. این وب سایت به زبان انگلیسی‌ می‌باشد.

زنان در تبعید و دوستان [www.women-in-exile.net] زنان در تبعید توسطِ زنان پناهنده تاسیس شده است و از حقوقِ زنان پناهنده دفاع می‌کند. قسمت هایی از این وب سایت به زبان انگلیسی‌ می‌باشد.

سایر استان ها

کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران
کاروان شبکه‌ای از گروههای پناهندگان محلی است، که از حقوق خود دفاع میکنند. این وب سایت به زبانهای انگلیسی، فرانسه و فارسی می‌باشد.

کمپ ممنوع
کمپ ممنوع کمپینی برای بسته شدن کمپِ پناهندگان می‌باشد.این وب سایت هم به زبان انگلیسی‌ می‌باشد.

هیچ انسانی‌ غیر قانونی نیست
“هیچ انسانی‌ غیر قانونی نیست” یک شبکه غیر دولتی ٔبر علیه اخراج و محرومیت پناهندگان در کلن می‌باشد. این وب سایت به زبان‌های مختلف می‌باشد.

پرو آزول(طرفدارِپناهندگان) [http://www.proasyl.de/] پرو آزول یک سازمان مستقل حقوق بشری می‌باشد، که بیشتر از ۲۵ سال از حق پناهجویان در آلمان و اروپا دفاع می‌کند. این نهاد در درجه اول لابی گری میکند، همزمان به پناهندگان مشاوره تلفنی هم ارائه میدهد. این وب سایت به زبان انگلیسی‌ هم می‌باشد.

فروم پناهندگان صدا [http://www.thevoiceforum.org/] صدا یک شبکه مستقل است که توسط پناهندگان تاسیس شده و از طریق کمپین، تظاهرات و نشریات از حق
خود دفاع میکند. وب سایت به زبان انگلیسی‌ می‌باشد.

اروپا

کمسیونِ اروپا علیه نژادپرستی
موسسه کمسیون اروپا

شبکه اروپایی علیه نژادپرستی
شبکه غیردولتی علیه نژادپرستی

آژانس اتحادیه اروپا به طرفداری حقوق اساسی (FRA)
پیشتر: مرکز نظارت اروپا بر نژادپرستی و بیگانه هراسی (EUMC)
مرکز نظارت اروپا بر نژادپرستی و بیگانه ستیزی

اتحادیه برای فعالیتهای بین فرهنگی
شبکه جهانی گروههای ضد نژادپرستی

Farsi