مراکز مشاوره برای قربانیان خشونت های نژادپرستانه درایالات دیگرBeratungsstellen in anderen Bundeslandern

مراکز مشاوره ای که در اینجا فهرست بندی شده، مراکز غیر دولتی و نهادهای مستقل هستند که از قربانیان خشونت جناح راست افراطی و نژادپرستی حمایت میکنند و بر اساس یک طرح مشابه به اپفر پرسپکتیو کار میکنند. این مشاوره اختیاری، رایگان و محرمانه میباشد. شکایت به پلیس در مورد حادثه شرط نمی باشد.
توجه: مشاوران انگلیسی صحبت میکنند. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

برلین

مکلنبورگ - فورپومرن

تورینگن

زاکسن

زاکسن- آنهالت

برلین

نامReachOut Berlin
آدرسOranienstraße 159
10969 Berlin
تلفن030 – 69568339
ایمیلinfo[at]reachoutberlin.de


مکلنبورگ – فورپومرن

نامLOBBI Ost
آدرسJohannesstraße 12a
17034 Neubrandenburg
تلفن0395 – 4550718
ایمیلmail(at)lobbi-mv.de

 

نامLOBBI West
آدرسHermannstraße 35
18055 Rostock
تلفن همراه0170 5282997
تلفن0381 – 2009377
ایمیلmail(at)lobbi-mv.de


تورینگن

نامezra
آدرسDrei-Gleichen-Straße 35a
99192 Neudietendorf
تلفن03620 – 2 7713510
ایمیلinfo(at)ezra.de


زاکسن

نامRAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Dresden
آدرسBautzner Straße 45
01099 Dresden
تلفن0351-8894174
لفن همراه0172-9741268
ایمیلopferberatung.dresden[at]raa-sachsen.de

 

نامRAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Leipzig
آدرسPetersteinweg 3
04107 Leipzig
تلفن0341 2618647
تلفن همراه0178-5162937
ایمیلopferberatung.leipzig[at]raa-sachsen.de

 

نامRAA Sachsen, Opferberatung
Beratungsstelle Chemnitz
آدرسWeststraße 49
09112 Chemnitz
تلفن0371 4819451
تلفن همراه0172-9743674
ایمیلopferberatung.chemnitz[at]raa-sachsen.de


زاکسن- آنهالت

نامMobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
آدرسPlatanenstraße 9
06114 Halle
تلفن0345-2267100
تلفن همراه0170-2948413
0151-53318824
0175-1622712
ایمیلopferberatung.sued[at]miteinander-ev.de

 

نامMobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Magdeburg
آدرسErich-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg
تلفن0391-5446710
تلفن همراه0170-2948352
0170-2925361
ایمیلopferberatung.mitte[at]miteinander-ev.de

 

نامMobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Salzwedel
آدرسChüdenstraße 4
29410 Salzwedel
تلفن03901-306431
تلفن همراه0170-2904112
0175-6638710
ایمیلopferberatung.nord[at]miteinander-ev.de

 

نامMobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Beratungsstelle Dessau
آدرسParkstraße 7
06846 Dessau
تلفن0340-6612395
لفن همراه0177-6282860
ایمیلopferberatung[at]datel-dessau.de

 

Farsi , , ,