Jak przebiega postępowanie dochodzeniowe?

Jak długo trwa policyjne dochodzenie?

Policja ma za zadanie prowadzić dochodzenie do momentu uzyskania spójnego obrazu całości lub przekonania, że dalsze dochodzenie nie przyniesie nowych rezultatów. Po zamknięciu dochodzenie policja przekazuje akta do prokuratury. Tu sprawdzane są wyniki. Prokurator może nakazać policji powtórne dochodzenie. Jeśli jednak prokurator uzna wyniki za wystarczające, zamknięcie dochodzenia odnotowane zostanie w aktach. Prokurator przedkłada teraz akta sądowi, który decyduje, czy postępowanie dowodowe jest wystarczające do otwarcia rozprawy głównej.

Do rozprawy przed sądem rejonowym lub krajowym może minąć sporo czasu, niekiedy nawet do dwóch lat. W przypadkach, kiedy oskarżony siedzi w areszcie śledczym, sąd zobowiązany jest do otwarcia procesu najpóźniej w sześć miesięcy po dokonaniu przestępstwa. Jeśli odnosisz wrażenie, że po złożeniu zawiadomienia nic się nie dzieje, możesz w każdej chwili złożyć zapytanie o stan dochodzenia lub postępowania (patrz wzór zapytania o stan sprawy w aneksie). Adresy urzędów prokuratorskich w Brandenburgia znajdziesz w aneksie.

Co to jest »postępowanie przyspieszone« ?

W określonych przypadkach na wniosek prokuratora może dojść do skazania sprawcy w tak zwanym postępowaniu przyspieszonym w ciągu 14 dni po popełnieniu czynu. Możliwe jest to jednak tylko w przypadku oskarżenia według prawa karnego dorosłych, sprawców mających co najmniej 21 lat. Najwyższą karą w »postępowaniu przyspieszonym« jest rok aresztu.

Rozprawa sądowa w niewielkiej odległości czasowej od popełnienia czynu jest pożądana. Ten tryb postępowania ma jednak wyraźnie negatywy aspekt dla ofiar przestępstwa. W normalnym przypadku nie daje im szans wpływania na przebieg procesu.

Umorzenie postępowania

Na zakończenie dochodzenia prokurator podejmuje decyzję, czy sprawa przekazana zostanie do sądu, czy też postępowanie zostanie umorzone. Jeśli przy zawiadomieniu o przestępstwie jednoznacznie podkreśliłeś, że zależy tobie na ukaraniu sprawcy, prokurator ma obowiązek uzasadnić w postanowieniu o umorzeniu, dlaczego postępowanie zostało umorzone.

Umorzenie postępowania może nastąpić z wielu przyczyn. Postępowanie należy umorzyć, jeśli przedłożono zbyt mało dowodów (»z braku dowodów«), lub jeśli prokuratura uzna winę sprawcy za zbyt małą (»nieznaczna wina«). Umorzenie sprawy może również zostać uzależnione od uiszczenia grzywny lub od tak zwanej mediacji w stosunku ofiara–sprawca (patrz niżej).

Jeśli uważasz, że prokurator przeoczył lub fałszywie zakwalifikował określone fakty, możesz złożyć pisemne zażalenie na decyzję o umorzeniu (patrz wzór zażalenia na umorzenie w aneksie). Przedstaw w nim rzeczowo, z czym się nie zgadzasz. Jeśli znane są tobie inne fakty lub środki dowodowe, podaj je w zażaleniu. Możesz zrobić to sam lub z pomocą adwokata.

archiv