آدرس تیمِ مشاوره

Kontakt zu den Berater_innen
توجه: ما انگلیسی صحبت میکنیم. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی
صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

اپفرپرسپکتیوOpferperspektive
آدرسRudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
تلفن03318170000
فاکس03318170001
ایمیلinfo[at]opferperspektive.de

تیم مشاوره شمالی تیم مشاوره جنوبی مراکز مشاوره محلی در براندنبورگ
تیم مشاوره شمالی
در بخشهای: براندنبورگ ان دِر حاول، پتس دام، پتس دام- میتل مارک، حاول لند، اوبر حاول،اُست پرینگنیتس – روپین، پرینگنیتس، بارنیم، مِرکیش-اودرلند،اوکامارک، فرانکفورت (اودر)

Frau Anne Brügmann
تلفن همراه015159100085
ایمیلa.bruegmann(at)opferperspektive.de

 

Herr Hannes Püschel
تلفن همراه015150768549
ایمیلh.pueschel(at)opferperspektive.de

 

Herr Julian Muckel
تلفن همراه015159100086
ایمیلj.muckel(at)opferperspektive.de

 

 

 

تیم مشاوره جنوبی
در بخشهای: تلتو-فلمینگ، داهمه – شپری والد، البه – الستر، اودر – شپری، اوبرشپری والد، لازیتس، شپری – نایزه، کت بوس

Herr Joschka Fröschner
لفن همراه015150724851
ایمیلj.froeschner(at)opferperspektive.de

 

Herr Martin Vesely
تلفن همراه01711935669
ایمیلm.vesely(at)opferperspektive.de

 

 

مراکز مشاوره محلی در براندنبورگ
شما همچنین میتوانید به مراکز مشاوره ای محلی که با اپفر پرسپکتیو همکاری دارند، مراجعه کنید.
توجه: لطفاً در اولین تماس با این مراکز هم به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

برناو

نهاد:تماس و مرکزمشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرسc/o DOSTO
Breitscheidstraße 43c
16321 Bernau
تلفن03338709868
ایمیلkontaktstelle@so36.net

 

فرانکفورت (اودر

نهاد:نهاد BorG: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی
BorG Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
آدرسc/o Utopia e.V
Berliner Straße 24
15230 Frankfurt (Oder)
لفن همراه015116902805
ایمیلborg-ffo@riseup.net

 

اشتراوسبرگ

نهاد:نهاد: مرکز مشاوره به قربانیان خشونت جناح راست افراطی اشتراوسبرگ
Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer Gewalt – Strausberg
آدرسPostfach 1126
15331 Strausberg
لفن همراه01736343604
ایمیلBORG-SRB@gmx.ne

 

Farsi , , , , , ,