مراکز مشاوره همگانی برای قربانیان جنایت

Allgemeine Opferberatungsstellen

اینجا آدرس مراکزی را مییابید که تخصص آنها فقط قربانیان خشونت نژادپرستی نیست و تمام قربانیان جنایت میتوانند به آنها مراجعه کنند. این مراکز کمک و حمایت و درمان کوتاه مدت به افرادی که دچار بحران روانی هستند ارائه میدهند و در صورت لزوم یک مترجم مراحل مداوا را همراهی میکند.
متاسفانه وب سایت ها فقط به زبان آلمانی می باشند. لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید.
 

ناماپفرهیلفهِ براندنبورگ
.Opferhilfe Land Brandenburg e.V
متصدی خانم رزماری پریتRosmarie Prie
آدرسJägerstr. 36
14467 Potsdam
تلفن03312802725
ایمیلpotsdam[at]opferhilfe-brandenburg.de

این نهاد غیر دولتی به همه قربانیان خشونت کمک و درمان کوتاه مدت ارائه میدهد که در صورت لزوم توسط مترجم همراهی می شود. این نهادعلاوه بر پتس دام در براندنبورگ، نویروپین، کوتبوس، زنفتن برگ و فرانکفورت (اودر) هم مشاوره دارد.
 

نامواسر رینگ
.Weißer Ring e.V
آدرسLandesbüro Brandenburg
Nansenstraße 12
14471 Potsdam
تلفن0331291273
ایمیلlbbrandenburg@weisser-ring.de

واسر رینگ (حلقه سفید) یک سازمان غیر دولتی در سراسر کشور در پشتیبانی از قربانیان خشونت و جنایت و حمایت از ترویج خشونت است. مشاورین افتخاری در بسیاری از نقاط براندنبورگ کمک رایگان ارائه میدهند. قربانیان از طریق واسر رینگ (حلقه سفید) در صورت لزوم چکهای کمکی برای اوین مشاوره با وکیل و یا تروما درمانی دریافت می کنند.

Farsi , ,